• Dla kogo nordic walking?

    Nordic walking tylko dla wybranych, którzy chcą mieć dobre zdrowie, kondycję fizyczną, dobrze wyglądajace ciało i sprawie działający mózg 🙂 Korzyści płynące z marszu odczuwają wszyscy, ale w szczególności osoby: z bólami kręgosłupa, z wadami postawy i skoliozą, otyłe i z nadwagą (wydatek energetyczny podczas marszu z kijami jest o wiele większy niż podczas zwykłego chodzenia), chore na cukrzycę, ze skłonnościami do zaburzen krążenia w kończynach górnych i dolnych, z nadciśnieniem, z problemami z utrzymaniem równowagi, po przebytych chorobach układu nerwowego, po chorobach nowotworowych, chcące poprawić swoją przemianę materii, zestesowane i pracujące w pozycji siedzącej, ze zwyrodnieniem stawów kończyn dolnych i kregosłupa, które wg medycyny chińskiej mają blokady na meridianach, chcące wyrównać swoją energetykę po pracy…

  • Cytryna a kwas moczowy

    Cytryna-któż na samą jej nazwę nie ma śli­no­toku? Może nawet lekko skwa­szo­nej miny? Cytru­sów oso­bi­ście nie polecam w zimie ze względu na ich wła­ści­wo­ści wychładzające. Jed­nak u nas już jest wio­sna i warto spoj­rzeć na nią przy­ja­znym okiem. Zarówno jako owoc, który pomoże nam przy usu­wa­niu kwasu moczo­wego, jak i jako ener­ge­tyczny napój pobu­dza­jący w końcu ma w swo­jej bar­wie zaszy­ste słońce. Kwas moczowy – jak powstaje Pro­blem powsta­wa­nia kwasu moczo­wego to dość powszech­nie wystę­pu­jąca u ludzi przy­pa­dłość. Nau­czeni od małego, że trzeba zjeść wszystko, co jest na tale­rzu, a naj­le­piej jesz­cze wię­cej w doro­słym życiu przy­nosi opła­kane efekty. Prze­ja­da­nie się zmu­sza orga­nizm do groma­dze­nia nie­sta­wio­nego pokarmu i odkła­da­nie resz­tek w róż­nych jego czę­ściach.…