• Cytryna a kwas moczowy

    Cytryna-któż na samą jej nazwę nie ma śli­no­toku? Może nawet lekko skwa­szo­nej miny? Cytru­sów oso­bi­ście nie polecam w zimie ze względu na ich wła­ści­wo­ści wychładzające. Jed­nak u nas już jest wio­sna i warto spoj­rzeć na nią przy­ja­znym okiem. Zarówno jako owoc, który pomoże nam przy usu­wa­niu kwasu moczo­wego, jak i jako ener­ge­tyczny napój pobu­dza­jący w końcu ma w swo­jej bar­wie zaszy­ste słońce. Kwas moczowy – jak powstaje Pro­blem powsta­wa­nia kwasu moczo­wego to dość powszech­nie wystę­pu­jąca u ludzi przy­pa­dłość. Nau­czeni od małego, że trzeba zjeść wszystko, co jest na tale­rzu, a naj­le­piej jesz­cze wię­cej w doro­słym życiu przy­nosi opła­kane efekty. Prze­ja­da­nie się zmu­sza orga­nizm do groma­dze­nia nie­sta­wio­nego pokarmu i odkła­da­nie resz­tek w róż­nych jego czę­ściach.…